Forum statystyczne NAJWIĘKSZY W POLSCE PORTAL STATYSTYCZNY DLA STATYSTYKÓW
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny
Tablice statystyczne
Tablice rozkładu t-Studenta
Tablice rozkładu normalnego
Tablice rozkładu Poissona
Tablice rozkładu chi-kwadrat
Tablice rozkładu F-Snedecora
Wartości krytyczne testu Durbina-Watsona

Linki
Szukaj
Szukaj:
Szukaj w:

Zaawansowane wyszukiwanie

1. Podstawowe pojęcia statystyczne, terminologia
Autor: mathkit Data: 2013-03-28, 10:40
Podstawowe pojęcia statystyczne

Zbiorowość statystyczna (in. populacja statystyczna, masa statystyczna) - zespół jednostek, elementów (obserwacji, przedmiotów, osób) podobnych pod względem określonych cech (ale nie identycznych), objętych badaniem statystycznym.

Zbiorowość należy ściśle określić: pod względem rzeczowym, pod względem terytorialnym oraz pod względem czasowym.

:arrow: Przykład: Przedmiotem badania statystycznego są warunki zdrowotne pacjentów Szpitala Psychiatrycznego nr 1 w Katowicach w roku 2010.
Zbiorowością statystyczną są pacjenci tego szpitala, przebywający w nim w roku 2010.
Wspólną cechą wpływającą na jednorodność badanej zbiorowości, różniących się pomiędzy sobą pacjentów (np. pod względem pochodzenia, chorób psychicznych, długości leczenia, przyjmowanych leków) jest fakt przebywania na terytorium szpitala w roku 2010.

Jednostka statystyczna - podstawowa cząstka zbiorowości statystycznej, element populacji statystycznej.

:arrow: Przykład: Jednostką statystyczną badania statystycznego warunków zdrowotnych pacjentów Szpitala Psychiatrycznego nr 1 w Katowicach w roku 2010 jest pacjent tego szpitala przebywający w nim w tym czasie.

Cecha statystyczna (in. zmienna statystyczna) - cechy jednostki statystycznej, właściwość elementów zbiorowości statystycznej będąca przedmiotem badania statystycznego.

Zbiorowość generalna (in. populacja) - wszystkie elementy (osoby, obserwacje, zdarzenia) będące przedmiotem badania, co do których formułowane są wnioski ogólne. Jeżeli liczebność zbiorowości generalnej jest skończona, wówczas jej liczebnośc oznaczamy przez .

:arrow: Przykład: Populację stanowią wszyscy pacjenci Szpitala Psychiatrycznego nr 1 w Katowicach przyjęci w roku 2010.

Badanie statystyczne - proces mający na celu poznanie struktury określonej zbiorowości statystycznej; ogół prac polegających na pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych na temat rozkładu cechy statystycznej w populacji.

:arrow: Przykład: Gdy poddajemy badaniu statystycznemu zbiorowość generalną wszystkich pacjentów Szpitala Psychiatrycznego, przyjętych do niego w roku 2010, wówczas mówimy o badaniu pełnym. W przeciwnym wypadku, mamy do czynienia z badaniem częściowym, gdyż badanie odbywa się na wybranych elementach populacji.

Zbiorowość próbna (in. próbka) - podzbiór zbiorowości generalnej (liczbę elementów tego podzbioru oznaczamy przez , przy czym wybranych z populacji w ten sposób, aby było możliwe uogólnienie wyników badania na całą populację.

:arrow: Przykład: Przy założeniu, że wszystkich pacjentów Szpitala w roku 2010 było , i poddajemy badaniu tylko pierwszych 200 pacjentów, wówczas grupa 200 pacjentów stanowi zbiorowość próbną.

Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swój komentarz)

10. reguła trzech sigm
Autor: mathkit Data: 2013-04-09, 09:38
reguła trzech sigm
Reguła trzech sigm (tj. odchyleń standardowych)

Dla rozkładu normalnego lub zbliżonego do rozkładu normalnego:

• 68,27% wartości cechy znajduje się w zakresie od do
• 95,45% wartości cechy znajduje się w zakresie od do
• 99,73% wartości cechy znajduje się w zakresie od do

Gdzie: - średnia arytemtyczna, - odchylenie standardowe

Reguła trzech sigm może być stosowana w celu wykrycia obserwacji odstających. Jeżeli zmienna ma rozkład normalny i w obserwacjach tej zmiennej widzimy punkty, wartości odchylone o więcej niż trzy odchylenia standardowe od średniej, jest wielce prawdopodobne że są to bardzo nietypowe wartości cechy (outliery, błędy pomiaru).

Natomiast tzw. typowym obszarem zmienności jest przedział jednego odchylenia standardowego od średniej.

Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swój komentarz)

11. Miary koncentracji
Autor: mathkit Data: 2013-04-10, 12:25
Miary koncentracji opisują konentrację wartości cechy wokół średniej.

Kurtoza (ozn. ) - miara skupienia obserwacji wokół średniej. Im wyższa jest wartość K, tym bardziej wysmukła jest krzywa liczebności, większa koncentracja wokół średniej.

, gdzie:

- odchylenie standardowe


Kurtoza dla rozkładu normalnego wynosi
Jeżeli to badany rozkład jest bardziej spłaszczony niż normalny (in. rozkład platykurtyczny)
Jeżeli to badany rozkład jest bardziej wysmukły niż normalny (in. rozkład leptokurtyczny)

Niekiedy kurtozę definiuje się również wzorem .
Niektórzy nazywają wówczas kurtozę zdefiniowaną takim wzorem współczynnikiem ekscesu.
Wówczas kurtoza rozkładu normalnego wynosi 0.

Kurtoza - pytania na forum statystystycznym

Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swój komentarz)

12. Przedziały ufności
Autor: mathkit Data: 2013-04-12, 09:35
Przedział ufności - przedział liczbowy, który z określonym z góry prawdopodobieństwem, zawiera nieznaną, prawdziwą wartość szacowanego parametru populacji.

Twórcą przedziałów ufności był polski statystyk Spława - Neyman.

Z góry ustalone prawdopodobieństwo, z którym chcemy poznać prawdziwe położenie wybranego parametru statystycznego na podstawie próby, nazywane jest współczynnikiem ufności (ozn. ). Najczęściej przyjmuje się poziomy ufności 95% lub 99%.

Mówiąc jeżykiem matematyczym, gdy jest nieznanym parametrem populacji, znając rozkład zmiennej, możemy tak dobrać zmienne oraz aby zachodził warunek: .
Mówimy, że z prawdopodobieństwem przedział ufności zawiera szacowany parametr populacji.

Interpretacja: Średnio, w przypadków (podczas wielokrotnego wyznaczania przedziałów z niezależnych prób) otrzymamy przedział zawierający estymowany parametr .

Przedział ufności - Pytania na forum statystycznym

Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swój komentarz)

13. Przedział ufności dla średniej
Autor: mathkit Data: 2013-04-12, 11:51
Przedział ufności dla średniej

Najlepszym estymatorem wartości średniej w populacji jest średnia arytmetyczna z próby. Jest to estymator nieobciążony, najefektywniejszy, zgodny. Rozkład tego estymatora jest wykorzystywany do konstrukcji przedziału ufnośc dla średniej.

Jeżeli populacja ma rozkład normalny , to przedział ufności wartości średniej ma postać:

Tak, że spełniona jest równość: , gdzie:
- średnia arytmetyczna z próby
- wartość dystrybuanty odwrotnej o rozkładzie normalnym standardowym w punkcie
- odchylenie standardowe z próby

Uwaga1: Jeżeli znany jest parametr (odchylenie standardowe w populacji),to w powyższym wzorze zastępuje się przez .
Uwaga2: Jeżeli dysponujemy małą próbą tj. wówczas zastępujemy - wartością dystrybuanty odwrotnej z rozkładu t studenta o stopniach swobody.
Przedział ufności dla średniej - pytania na forum statystycznym

Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swój komentarz)

2. Próbka (Zbiorowość próbna)
Autor: mathkit Data: 2013-03-29, 11:00
Próba powinna być reprezentatywna, tzn. aby za jej pomocą można było opisać zbiorowość generalną (populację).

:arrow: Przykład: Badamy zarobki pracowników banków w Polsce. Próba do badania powinna być wybrana w sposób reprezentatywny, z uwzględnieniem stażu pracy, zajmowanego stanowiska, wielkości firmy pracownika, płci, wieku itp. cech wpływających na wynik badania.

Dobór celowy: Badacz dobiera obiekty do badania samodzielnie. Stopień reprezentatywności próby zależy tylko od oceny prawidłowości selekcji badacza.

Dobór losowy: Wybór przypadków do badania dobierany jest metodą losowania. Każdy element zbiorowości statystycznej ma jednakową szansę znalezienia się w próbie a struktura próby odzwierciedla strukturę zbiorowości generalnej.

Dobór konieczny: Warunki ograniczają z góry badaną próbę.

Dobór dobrowolny: Jednostki statystyczne zgłaszają swoją chęć udziału w badaniu z własnej, nieprzymuszonej woli.

Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swój komentarz)

3. Rodzaj cech statystycznych
Autor: mathkit Data: 2013-03-29, 14:58
cechy statystyczne
Cechy jakościowe: Cechy niemierzalne jednostki statystycznej, nie dające się opisać za pomocą liczb.

:arrow: Przykłady: płeć, kolor skóry, czy jednostka statystyczna paliła papierosy.

Cechy ilościowe: Cechy mierzalne jednostki statystycznej, dające się opisać za pomocą liczb wyrażonych w odpowiedniej skali.

:arrow: Przykłady: wzrost (w cm), wiek (w latach), poziom cukru we krwi (w mg%).

Cechy mierzalne dzielą się na dwie podgrupy.

cechy ciągłe - cechy mogące przyjmować wartości z określonego skończonego przedziału liczbowego (np. ciężar ciała, temperatura, poziom cholesterolu we krwi, wzrost).
cechy skokowe (dyskretne) - cechy mogące przyjmować wartości ze zbioru skończonego (np. liczba osób paląca tytoń w ustalonym zakładzie pracy, liczba zachorowań na grypę w Polsce w danym roku).

Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swój komentarz)

4. Rodzaje skal pomiarowych
Autor: mathkit Data: 2013-04-02, 15:05
Skala nominalna- pozwala na podział całego zbioru wyników na podzbiory rozłączne i wyróżnić jednostki ze względu na fakt posiadania danej cechy (nadanie etykiety). Nie ma możliwości uporządkowania poszczególnych cech w kolejności wartościującej, skala dotyczy bowiem cech jakościowych.

:arrow: Przykład: Płeć (M, K), grupa krwi (A, B, AB, 0)

Skala porządkowa- pozwala na uporządkowanie jednostek zbiorowości statystycznej w kolejności wielkościowej oraz określenia stopnia natężenia danej cechy

:arrow: Przykład: waga ("niedowaga", "w normie", "nadwaga", "otyłość"), poziom czerwonych krwinek ("poniżej normy", "w normie", "powyżej normy"), poziom IQ ("niski", "średni", "wysoki").

Skala przedziałowa- skala pozwalająca ustalić różnicę pomiędzy stopniami skali z pewną dokładnością (odległość pomiędzy elementami zbioru wyników). Zero w takiej skali jest dowolnie ustalone.

:arrow: Przykład: czas kalendarzowy, temperatura w skali Celsjusza czy Fahrenheita

Skala ilorazowa- skala pozwalająca na uzyskanie dokładnych wartościowo różnic między badanymi cechami statystycznymi. Badania wykonywane za pomocą tej skali charakteryzuje bezwzględne zero, nie zależące w żaden sposób od badacza.

:arrow: Przykład: Liczba sprzątaczek w firmie, wagi uczniów, ilość sprzedanych płyt kompaktowych.

Skala pomiarowa - pytania na forum statystycznym

Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swój komentarz)

Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 17